لیست محلات منطقه | منطقه يازده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
اين محله در وسط منطقه 11 قرار دارد که در قديم چهار محله اصلي در اين محل بهم متصل مي شده اند که قبلا اين محله به نام چهار شاه معروف بوده است.
جابری انصاری می‌نویسد: «به آن ماشاده­ رنان نیز می‌گویند و از مادی خلیل معروف به مادی سهم، 12 سهم حق آبه دارد. ماشاده در مسیر این مادی، پس از مهرات و کوجان و پیش از...
بابوکان، یادآور نام خانوادگی اردشیر بابکان یعنی بابکان است. در اصفهان، دو منطقه به این نام وجود دارد: دیه ­ای از دهستان ماربین اصفهان که نزدیک به شهر اصفهان است و...
به آن زاگان رنان می‌گفتند و از مادی خلیل (سهم)، 6 سهم حق آبه دارد و در مسیر این مادی پس از کوجان و ماشاذه رنان و قبل از طاحونه­ رنان قرار­دارد (جابری انصاری، 1378: 433).
طاحونه­ رنان، از مادی خلیل (مادی سهم) 6 سهم حق آبه داشت. مادی سهم پس از گذر از کوجان، ماشاذه و زاگانِ رنان، به طاحونه­ رنان می‌رسید و به همان جا ختم می‌شد (جابری...