سال جهش تولید
  • 1399-04-07 13:02
  • كد محتوا:13709
درب ميدان (سجاد)

اين محله در وسط منطقه 11 قرار دارد که در قديم چهار محله اصلي در اين محل بهم متصل مي شده اند که قبلا اين محله به نام چهار شاه معروف بوده است.