سال جهش تولید
  • 1399-03-31 14:48
  • كد محتوا:12854
ماشاده

جابری انصاری می‌نویسد: «به آن ماشاده­ رنان نیز می‌گویند و از مادی خلیل معروف به مادی سهم، 12 سهم حق آبه دارد. ماشاده در مسیر این مادی، پس از مهرات و کوجان و پیش از زاگان و طاحونه است» (جابری انصاری، 1378: 433).