محله بابوكان جنوبي | منطقه يازده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید

بابوکان، یادآور نام خانوادگی اردشیر بابکان یعنی بابکان است. در اصفهان، دو منطقه به این نام وجود دارد: دیه ­ای از دهستان ماربین اصفهان که نزدیک به شهر اصفهان است و دیه­ ای در قسمت علیای شهرضا.

1399-03-31 14:47