چهار شاه | منطقه يازده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید

اين محله در وسط منطقه 11 قرار دارد که در قديم چهار محله اصلي در اين محل بهم متصل مي شده اند که قبلا اين محله به نام چهار شاه معروف بوده است.

1399-04-07 13:02