سال جهش تولید
  • بوستان امام رضا (ع)
    بوستان امام رضا (ع)

منطقه 11 با مساحت 1140هکتار، از شمال به محور خيابان بابوكان از تقاطع خيابان امام جواد (ع) تا تقاطع خيابان امام خميني، از جنوب به خيابان شهيد اشرفي اصفهاني (كهندژ)، از شرق به محور خيابان امام خميني از تقاطع بابوكان تا تقاطع كوچه مشكين و از غرب به امتداد مرز غربي شهر اصفهان با شهرستان خميني شهر محدود مي شود. شهرداري رهنان در سال 1340 تاسيس و در سال 1382 به شهر اصفهان الحاق و به عنوان منطقه 11 شهرداري اصفهان نام گرفت.

: 60,723 نفر
: 1,140 هکتار
: 117 هکتار
: 402,122 هکتار
  • شنبه
  • یک‌شنبه
  • دوشنبه
  • سه‌شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج‌شنبه
  • جمعه
شنبه, 10 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
یکشنبه, 11 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
دوشنبه, 12 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
سه شنبه, 13 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
چهارشنبه, 14 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
پنجشنبه, 15 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
جمعه, 16 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
نقشه منطقه یازده