راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، خيابان شهيدان غربي، جنب ميدان شهرداري
  • ۳۳۳۴۴۹۰۱ , ۳۳۳۴۴۹۰2 , ۳۳۳۴۴۹۰3 , ۳۳۳۴۴۹۰4 , ۳۳۳۴۴۹۰5
  • ۳۳۳۳۶۹۹۹

منطقه 11 با مساحت 1140هکتار، از شمال به محور خيابان بابوكان از تقاطع خيابان امام جواد (ع) تا تقاطع خيابان امام خميني، از جنوب به خيابان شهيد اشرفي اصفهاني (كهندژ)، از شرق به محور خيابان امام خميني از تقاطع بابوكان تا تقاطع كوچه مشكين و از غرب به امتداد مرز غربي شهر اصفهان با شهرستان خميني شهر محدود مي شود. شهرداري رهنان در سال 1340 تاسيس و در سال 1382 به شهر اصفهان الحاق و به عنوان منطقه 11 شهرداري اصفهان نام گرفت.

: 60,723 نفر
: 1,140 هکتار
: 117 هکتار
: 402,122 مترمربع

اخبار

نقشه منطقه یازده